marker-biuro

ogłoszenie o przetargu ograniczonymna sprzedaż nieruchomości SSSE ul. Budowlanych

Kontakt w sprawie oferty: Lucyna Kabs- Małecka

Informacje o inwestycji

Typ oferty: Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Rodzaj transakcji: Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP: Inwestycyjne
Powierzchnia: 0 ha
Adres: ul. Budowlanych
Cena wywoławcza: Przetarg
Wolna od obciążeń:

Media

kanalizacja

gaz

prąd

telefon

woda

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61

 

działająca jako Zarządzająca

Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

oraz

Burmistrz Miasta Wałcz

zapraszają  do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości

mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 

W skład mienia objętego przetargami wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Wałcz.

 

Poz.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia  (ha)

Cena wywoławcza netto (zł)

 

Wadium (zł)

Postąpienie minimalne

(zł)

1.

 

Działka nr

3724/10

 

Klasyfikacja gruntu RIVa, RV, Lz, N

 

O pow.

1.9381 ha

 

 

970.000,00 zł

 

 

97.000,00 zł

Termin wpłaty wadium 10.09.2020r.

 

 

9.700,00 zł

 

(nie  mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

2.

 

Działka nr

3720/4

 

Klasyfikacja gruntu  RIIIb, RIVa, N

 

O pow.

1.3410 ha

 

 

680.000,00 zł

 

 

68.000,00 zł

Termin wpłaty wadium 10.09.2020r.

 

 

6.800,00 zł

 

(nie  mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane opisane w pozycji nr 1 i nr 2, położone są w Wałczu, obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, zlokalizowane przy ul. Budowlanych, dla których prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wałczu nr KO1W/00021239/1. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony drogi gminnej ul. Budowlanych. Nieruchomości usytuowane są na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nieruchomości opisane w poz. nr 1 i poz. nr 2 posiadają możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu uzgodnień z gestorem sieci od strony ul. Budowlanych.

Gaz i energia elektryczna biegną w drodze publicznej ul. Budowlanych. Możliwość uzyskania warunków podłączenia u gestorów sieci. Brak sieci kanalizacji  deszczowej.

Nieruchomości objęte są zapisami planu miejscowego Uchwała nr VIII/VI/61/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 30.04.2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic Budowlanych, Strefowej i Południowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z 06.06.2019r. poz. 3169).

Zgodnie z planem miejscowym nieruchomości opisane w poz. nr 1 i nr 2 znajdują się na terenie zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony symbolem UP.

 

 

 

Zgodnie z planem w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem UP:

 • dopuszcza się lokalizację: obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, budynków usługowych, budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych, budynków garażowo-gospodarczych, zbiorników przeciwpożarowych, parkingów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojść, dojazdów i stanowisk postojowych, zieleni izolacyjnej;
 • ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
 1. wskaźnik intensywności zabudowy:
 • maksymalny - 1,40,
 • minimalny - 0,001,
 1. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 70%,
 2. minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 7,5%;
 • ustala się zasady kształtowania zabudowy:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 2. maksymalna wysokość: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych oraz budynków biurowo administracyjnych i socjalnych - nie więcej niż 16,0 m, budynków garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 6,0 m,

Granice obowiązującego planu znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 125.

Zgodnie z zapisami w/w planu miejscowego zakazuje się na terenie nieruchomości lokalizowania:

zakładów produkcji chemicznej, w tym farmaceutycznej, zakładów przetwarzania i składowania paliw jądrowych lub odpadów promieniotwórczych, zakładów przetwórstwa celulozy, składowisk odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do ich odzyskiwania, unieszkodliwiania lub utylizacji, przedsięwzięć związanych z chowem i hodowlą zwierząt, biogazowni, wytwórni mas asfaltowych, koksowni, zakładów związanych z pierwotnym i wtórnym wytopem surówki żelaza lub stali surowej, w tym instalacje do ciągłego odlewania stali, instalacji do prażenia lub spiekania rud metali, zakładów związanych z wydobywaniem azbestu lub instalacji do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest.

Na działce nr 3724/10  zlokalizowany jest bunkier. Jego ewentualna likwidacja wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  Przez nieruchomość przebiega również sieć ciepłownicza i projektowana jest sieć gazowa. Obie sieci nie kolidują z planowaną zabudową zgodnie z planem miejscowym.

 

Uwaga:

Przetargi na sprzedaż nieruchomości opisanych w poz. nr 1 i nr 2 w w/w tabeli są przetargami ograniczonymi ponieważ Gmina Miejska Wałcz otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych: projekt p.n. „Rozbudowa infrastruktury technicznej istniejącej strefy ekonomicznej w Wałczu”, uzbrojenie to zostało zrealizowane i doprowadzone do dwóch działek objętych w/w projektem o dofinansowanie - działki nr 3724/10 i 3720/4. Założeniem w/w projektu jest osiągnięcie wskaźników rezultatu w postaci liczby i wartości inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach, a najważniejszym źródłem wskaźnika do pomiaru jest umowa sprzedaży lub dzierżawy działek objętych projektem na rzecz  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

W związku z powyższym niniejsze przetargi na sprzedaży w/w nieruchomości są przetargami ograniczonymi, w którym mogą wziąć udział mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy w Urzędzie Miasta Wałcz, najpóźniej dnia 10 września  2020r. złożą:

 • pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem samodzielnym albo partnerskim lub powiązanym,

Przed podpisaniem umowy notarialnej wygrywający przetarg musi dodatkowo przedłożyć poniższe informacje:

 • o danych przedsiębiorstwa dotyczących zatrudnienia,
 • wielkości przychodów i majątku,

w przypadku przedsiębiorstwa partnerskiego lub powiązanego należy dodać odpowiednie dane przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych.

 

Jednocześnie informujemy, że do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą, zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 • Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ponosić będzie opłatę za świadczenie usług na rzecz Zarządzającego- bliższych informacji udziela się w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem 59 840-11-74,
 • zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r.o specjalnych strefach ekonomicznych - Zarządcy Strefy służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na obszarze strefy ekonomicznej,
 • dla nieruchomości brak jest badań geologicznych gruntu – brak informacji na temat rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych i przydatności gruntu pod zabudowę. Nabywca przed nabyciem lub zainwestowaniem może wykonać badania geologiczne we własnym zakresie i na własny koszt (za zgodą właściciela),
 • na terenie nieruchomości nie były prowadzone badania dotyczące występowania niewybuchów,
 • z planem miejscowym można się zapoznać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska Urzędu Miasta Wałcz pokój nr 203 lub 205, tel. 67 258 44 71 w. 44,
 • nieruchomości są zadrzewione. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem, nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona ich wycinki na własny koszt,
 • nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Miejska Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
 • przez nieruchomości mogą przebiegać sieci uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowane. Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci. Niezbędną infrastrukturę do funkcjonowania obiektu, nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci.

 

Przetargi odbędą się 18 września 2020 r. w Urzędzie Miasta Wałcz Pl. Wolności 1 

w sali Nr 109  o godzinie  poz. 1 – 12:00, poz. 2 – 12:30

 

 • Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanych
  w tabeli
  na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 10 września 2020r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,
 • Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r.
  o podatku od towarów i usług.
 • Do udziału w przetargach ograniczonych będą zakwalifikowane te podmioty, które złożą
  w Urzędzie Miasta Wałcz w wyznaczonym terminie zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z oświadczeniami podanymi wyżej oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie - najpóźniej dnia 10 września 2020r.
 • Na tej podstawie komisja przetargowa sporządzi wykaz podmiotów gospodarczych zakwalifikowanych do przetargu i wywiesi go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz, najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Warunki dodatkowe udziału w przetargu:

 • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
 • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dani odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Gmina Miejska Wałcz unieważni przetarg jeżeli: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym Gminy, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub postępowanie jest obarczone wadą uniemożlwiającą zawarcie umowy notarialnej, lub podmiot wygrywający przetarg nie przedłoży odpowiednich danych, które wynikają z treści ogłoszenia przed podpisaniem umowy notarialnej .
 • Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
 • Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.
 • Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej warunkowej, prawo pierwokupu przysługuje Zarządcy Strefy Ekonomicznej.
 • Koszty zawarcia umów notarialnych (warunkowej i przeniesienia własności), odtworzenie punktów granicznych nieruchomości, usunięcia z działki zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi Nabywca.
 • Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Wałcz. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcza, pokój nr 115 lub telefonicznie pod numerem 67 258-44-71 w. 30.

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1. Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż dzierżawa, najem nieruchomości, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu i gazecie Pojezierze Wałeckie.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Wałcz można uzyskać na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

 

Zapraszamy do udziału w przetargu