marker-biuro

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym SSSE ul. Kołobrzeska dz. 5660/3

Kontakt w sprawie oferty: Lucyna Kabs- Małecka

Informacje o inwestycji

Typ oferty: Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Rodzaj transakcji: Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP: Inwestycyjne
Powierzchnia: 0 ha
Adres: ul. Kołobrzeska
Cena wywoławcza: Przetarg
Wolna od obciążeń:

Media

kanalizacja

prąd

woda

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61

działająca jako Zarządzająca

Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

oraz

Burmistrz Miasta Wałcz

 

zapraszają  do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

niezabudowanej nieruchomości gruntowej

 

mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Wałcz.

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia  (ha)

Cena wywoławcza netto (zł)

 

Wadium (zł)

Postąpienie minimalne

(zł)

1.

 

Działka nr

5660/3

 

O pow.

0.6552 ha

 

 

300.000,00 zł

 

 

30.000,00 zł

 

 

3.000,00 zł

(nie  mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Wałczu obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Kołobrzeskiej – droga wojewódzka nr 163, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wałczu nr KO1W/00033842/8. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony drogi gminnej. Klasyfikacja gruntu: RIVb i RV. Nieruchomość usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie realizowanej obwodnicy miasta Wałcz – S10.

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu uzgodnień z gestorem sieci.

Gaz i energia elektryczna biegną w drodze publicznej ul. Kołobrzeska. Możliwość uzyskania warunków podłączenia u gestorów sieci.

Teren nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr VII/SLIII/345/18 Rady Miasta Wałcz z dnia 18.07.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018r. poz. 3870). Zgodnie z zapisami planu teren objęty planem znajduje się w granicach: Obszaru Natura 2000 PLB300012 – „Puszcza nad Gwdą”; Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”; Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 125.

Zgodnie z planem nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 1UP – teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Zgodnie z planem:

 • dopuszcza się lokalizację:
 1. obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, b) budynków usługowych, c) budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych, d) budynków garażowo-gospodarczych, e) zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych, f) parkingów, g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, h) dojść, dojazdów i stanowisk postojowych, i) zieleni izolacyjnej;
 • ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
 1. wskaźnik intensywności zabudowy:
 • maksymalny – 1,40,
 • minimalny – 0,001,
 1. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 70%,
 2. minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 5%;
 • ustala się zasady kształtowania zabudowy:
 1. nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 2. maksymalna wysokość:
 • obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych oraz budynków biurowo – administracyjnych i socjalnych – nie więcej niż 16,0 m,
 • budynków garażowo-gospodarczego – nie więcej niż 6,0 m,
 1. dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 2. geometria głównych połaci dachowych – dowolna.

Zgodnie z zapisami w/w planu miejscowego zakazuje się na terenie nieruchomości lokalizowania:

zakładów produkcji chemicznej, w tym farmaceutycznej, elektrowni, w tym elektrowni wiatrowych, jądrowych oraz elektrociepłowni, zakładów przetwarzania i składowania paliw jądrowych lub odpadów promieniotwórczych, zakładów przetwórstwa celulozy, składowisk odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do ich odzyskiwania, unieszkodliwiania lub utylizacji, przedsięwzięć związanych z chowem i hodowlą zwierząt, biogazowni, wytwórni mas asfaltowych, koksowni, zakładów związanych z pierwotnym i wtórnym wytopem surówki żelaza lub stali surowej, w tym instalacje do ciągłego odlewania stali, instalacji do prażenia lub spiekania rud metali, zakładów związanych z wydobywaniem azbestu lub instalacji do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest;

Dodatkowe informacje:

 • Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ponosić będzie opłatę za świadczenie usług na rzecz Zarządzającego- bliższych informacji udziela się w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem 59 840-11-74,
 • zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r.o specjalnych strefach ekonomicznych - Zarządcy Strefy służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na obszarze strefy ekonomicznej,
 • dla nieruchomości brak jest badań geologicznych gruntu – brak informacji na temat rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych i przydatności gruntu pod zabudowę. Nabywca przed nabyciem lub zainwestowaniem może wykonać badania geologiczne we własnym zakresie i na własny koszt (za zgodą właściciela),
 • na terenie nieruchomości nie były prowadzone badania dotyczące występowania niewybuchów,
 • z planem miejscowym można się zapoznać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska Urzędu Miasta Wałcz pokój nr 203 lub 205, tel. 67 258 44 71 w. 44,
 • nieruchomość jest zadrzewiona. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem, nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona ich wycinki na własny koszt,
 • nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Miejska Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
 • przez nieruchomość mogą przebiegać sieci uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowane. Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci. Niezbędną infrastrukturę do funkcjonowania obiektu, nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci.

 

Przetarg odbędzie się 18 września  2020 r. w Urzędzie Miasta Wałcz Pl. Wolności 1 

w sali Nr 109  o godzinie  13:00

 

 • Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 30.000,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 10 września 2020r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,
 • Postąpienie nie może być niższe niż 3.000,00 zł. (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
 • Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r.
  o podatku od towarów i usług.
 • Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium.

 

Warunki dodatkowe udziału w przetargu:

 • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
 • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dani odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Gmina Miejska Wałcz unieważni przetarg jeżeli: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym Gminy, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub postępowanie jest obarczone wadą uniemożlwiającą zawarcie umowy notarialnej.
 • Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
 • Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.
 • Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej warunkowej, prawo pierwokupu przysługuje Zarządcy Strefy Ekonomicznej.
 • Koszty zawarcia umów notarialnych (warunkowej i przeniesienia własności), odtworzenie punktów granicznych nieruchomości, usunięcia z działki zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi Nabywca.
 • Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Wałcz. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
 • W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 4330) Gmina zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania również w sytuacji, gdy zawarcie umowy nie będzie możliwe z uwagi na utrudnienia związane z trwaniem stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcza, pokój nr 115 lub telefonicznie pod numerem 67 258-44-71 w. 30.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1. Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż dzierżawa, najem nieruchomości, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu i gazecie Pojezierze Wałeckie.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Wałcz można uzyskać na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

Zapraszamy do udziału w przetargu